پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png, .pdf, .docx, .doc, .csv